OZS STUDEINKA

Je neziskovým, nepolitickým a dobrovoľníckym občianskym združením, založeným v súlade so zákonom č. 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov.

Je samostatnou právnickou osobou v zmysle platných právnych predpisov. Dňa 21.10. 2002 bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra pod číslom VVS/1-9000-4892.Vzniklo pri Centre pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova. Zakladajúcimi členmi boli profesionálni rodičia, ktorí majú v starostlivosti deti z Centra pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova , odborní pracovníci Centra pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova a iní sympatizanti. Väčšina zverených detí má zvýšené zdravotné alebo psychické ťažkosti.

Poslaním o.z. je:

  • podporovať vytváranie a existenciu náhradnej rodinnej starostlivosti pre deti v jej rôznych podobách
  • podporovať rozvoj detí umiestnených v profesionálnych rodinách
  • podporovať rozvoj Centra pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova a rozvoj detí umiestnených v Centre pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova
  • podporovať optimálne fungovanie profesionálnych rodičov formami ich ďalšieho vzdelávania, vzájomného stretávania a podpory

Názov združenia : STUDIENKA
Forma: Občianske združenie
Sídlo: Röntgenova 6, 851 01 Bratislava
Kontakt : 0905/796 220 (Mgr. Tatiana Havranová)


IČO : 31817955
Číslo účtu: 1674464551/0200