Stránka je momentálne v rekonštrukcii


Adopcia

Adopcia
Pri adopcii sa dieťa dostane do adoptívnej rodiny na základe súdneho rozhodnutia do predosvojiteľskej starostlivosti, ktorá trvá 9 mesiacov. Po tomto čase súd rozhodne o zrušení alebo právoplatnosti osvojenia. Po právoplatnosti rozhodnutia o osvojení sú adoptívni rodičia zapísaní do nového rodného listu dieťaťa ako biologickí rodičia, dieťa dostane ich meno a má všetky práva biologického dieťaťa a rodičia všetky povinnosti ako voči svojmu biologickému dieťaťu. Rodičia môžu požiadať na toto dieťa o rodinné prídavky a zastupujú ho vo všetkých právnych úkonoch.

Pestúnska starostlivosť
Pri pestúnskej starostlivosti sa dieťa dostane do pestúnskej rodiny na základe súdneho rozhodnutia. Povinnosťou pestúnov je starať sa o dieťa, o jeho zdravý vývin a jeho výchovu. Pestún dostane od štátu za svoju starostlivosť odmenu, ktorá je stanovená zákonom. Dieťaťu ostane jeho identita, to znamená, že v rodnom liste bude mať stále zapísaných svojich biologických rodičov a ostane mu aj meno. Pokiaľ biologickí rodičia prejavia záujem sa stretávať so svojim dieťaťom, pestún je povinný tento kontakt umožniť. Keby sa nevedeli dohodnúť, spôsob a miesto stretávania ustanoví súd.