Stránka je momentálne v rekonštrukcii


KariéraInformácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova – Zdravotná sestra


Informácia o voľnom pracovnom mieste číslo Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova 2016
Názov pracovnej pozície: Zdravotná sestra
Odmeňovanie:.
Druh pracovného pomeru: Trvalý pracovný pomer.
Miesto výkonu práce: Bratislava
Hlavné úlohy: Ošetrovateľská starostlivosť formou ošetrovateľského procesu o deti s ťažkým mentálnym a fyzickým postihom.
Termín nástupu: Ihneď

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Minimálne požadované vzdelanie: Vyššie odborné vzdelanie v štúdijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, úplné stredné odborné vzdelanie , odbor zdravotná sestra, detská sestra.
Jazykové znalosti: Nevyžadujú sa.
Počítačové znalosti: Mierne pokročilý.
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: Pozitívny vzťah k postihnutým deťom, vedomosti, zručnosti, flexibilita, organizačné schopnosti a odolnosť voči záťaži.
Požadované odborné znalosti:
Znalosť príslušných zákonov, najmä zákona č. 305/2005 o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Špecializácia v obore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, alebo ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.
.
.
.

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Ida Drábiková
Telefón: 02/68204211, 0917 635 489
E-mail: idrabik@gmail.com
Adresa centra: Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova, Röntgenova 6, 851 01 Bratislava

01.03.2016
Mgr. Soatáková
Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova – vedúci úseku starostlivosti o dieťa psychológ alebo sociálny pracovník alebo špeciálny pedagóg alebo liečebný pedagógog zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme.


Informácia o voľnom pracovnom mieste číslo .
Názov pracovnej pozície: vedúci úseku starostlivosti o dieťa psychológ alebo sociálny pracovník alebo špeciálny pedagóg alebo liečebný pedagógog zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme
Odmeňovanie:.
Druh pracovného pomeru: TPP
Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova, Röntgenova 6, 851 01 Bratislava
Hlavné úlohy: Odborná činnosť vykonávaná sociálnym pracovníkom, psychológom, špeciálnym alebo liečebným pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, zaradený do kariérneho stupňa samostatný odborný zamestnanec.
Termín nástupu: 1.2.2017

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Minimálne požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika a iné príbuzné odbory.
Jazykové znalosti: Nevyžadujú sa.
Počítačové znalosti: Microsoft Office, práca s internetom, st. mierne pokročilý.
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: Skúsenosti v práci s deťmi so znevýhodneného prostredia a s rodinným systémom dieťaťa, - skúsenosti a zručnosti vo vedúcej pozícii v podobnom type inštitúcie, - zručnosti a vedomosti potrebné k vedeniu veľkého tímu rôznorodých pracovníkov, - zameranie na tímovú prácu, flexibilita v hľadaní riešení, - chuť pracovať na sebe a na charaktere zariadenia.
Požadované odborné znalosti:
Znalosť príslušných zákonov, najmä Zákona č 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení neskorších predpisov.
Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu sociálny pracovník, zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme: a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúce VŠ vzdelanie druhého stupňa c) kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace, d) profesijný štruktúrovaný životopis, e) motivačný list f) písomné čestné vyhlásenie opravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách a) až d), g) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, h) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Iné požiadavky: - občianska bezúhonnosť.
Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 30.11.2016. V určenom termíne ich zasielajte na adresu detského domova, ktorý je uvedený v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovú prepravu. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
.

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Renáta Matejová, riaditeľka
Telefón: 02/6720 9488 ( sekretariát 6720 9400)
E-mail: matejova.studienka@gmail.com
Adresa centra: Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova, Röntgenova 6, 851 01 Bratislava

10.11.2016
Mgr. Martina Chabreček